Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
krufka
2132 6963
Reposted fromIriss Iriss
krufka
1611 5c0c
Reposted fromretaliate retaliate viacouples couples
krufka


Submitted by edie1
Reposted frominspired inspired viaune-raconteuse une-raconteuse
krufka
7515 eff9
Reposted fromClary Clary viaune-raconteuse une-raconteuse
krufka
4930 c031
krufka
krufka
8671 29ec
Reposted fromfoods foods viaune-raconteuse une-raconteuse
krufka
krufka
5631 4569
krufka
krufka
krufka
7967 dbb6
Reposted fromstylte stylte viablahblahblahblah blahblahblahblah
krufka
krufka
Nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i nie może być. Zawsze zdaje się, że jest zbyt późno, czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczeń albo że zbyt mało - zawsze coś stoi na przeszkodzie - to nie może mieć znaczenia. 
— Hłasko
krufka
krufka
4077 4ddb
Reposted fromflesz flesz viablahblahblahblah blahblahblahblah
krufka
2806 e1db 500
Reposted fromadriannak adriannak viapanpancerny panpancerny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl